Managejezelf.

Personlig utvikling, okonomi og helse.

Skriftskrift: Hvordan skriver du et emne?

Ved utgangen av en HBO og WO-oppl ring ma en avhandling skrives om en avhandlingeroppgave. Selv om den vitenskapelige skrivingen i lopet av kurset er utovd, fortsetter skrivingen av et emne vanskelig. Den grunnleggende av en god avhandling periode og -skrift er en god plan for tiltak. I denne artikkelen blir det skript-indeling beskrevet. Ogsa beskrives hva som skal beskrives i hvert kapittel i oppgaven.

Et skript er kort sagt en slags rapport av en undersokelse. Det kan bade v re en empirisk undersokelse som en litteraturundersokelse. For godt og forsvarlig undersokelse ma forst en god plan for tiltak skrives. I planen for tiltak er blant annet alle trinn som forskeren ma folge.

Indeling van de scriptie.

I de folgende tre delene / kapitlene kommer du tilbake:

Omslagside Titelblad Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse Innledning Metoder / metode Resultater Konklusjon Diskusjon Verklarende ordliste Litteraturliste Vedlegg.

Omslagpagina og titelblad.

Omslaget er den forste siden av oppgaven. Ta vare pa at oppgaven har en pakkende tittel, som ogsa ligger pa temaet i oppgaven. Oppgi klart ditt navn, studentnummer og avstudeerretning. Op het titelblad worden naast de informatie op de omslag ook de namen en faculteiten van de afstudeerbegeleiders en praktijkbegeleiders vermeld en de datum van afstuderen.

Forord av et skrift.

Det forord blir faktisk sist skrevet. Her kan du takke deg og oppgi hva avhandlingen har betydd for deg. Det forord kan v re personlig av naturen. Den forord er den eneste delen av ditt emne som personlig av natur kan v re.

Sammendrag av en skrift.

Den sammendrag blir nesten sist skrevet. De sammendrag skriver du pas, hvis du har avsluttet alle andre deler av ditt emne. I sammendraget blir det kort, kortfattet og forretningsmessig beskrevet i kjernefeltet. Beskriv i ditt sammendrag i hvert fall de problemstilling, malstilling og sporsmalet. Beskriv ogsa meget kort den brukte metoden, de viktigste resultatene og din konklusjon. I sammendraget er det greit a bruke oppsettet hvordan dette ogsa brukes i resten av oppgaven. Den sammendrag kan ikke v re lengre enn 1 side. Det er vanlig a sammen med en engelsk oppsummering, ogsa en engelsk oppsummering (sammendrag av abstrakt).

Innholdsfortegnelse for et emne.

The content statement clearly indicates where the chapters are to be found. Skriv for sidetallene ikke «pag» for «blz». Begrens antall abonnementer i oppgaven i tillegg til et absolutt minimum. For kapitler er normale tall. For de vedleggene er romske tall. Det er praktisk a starte med skriving av en innholdsoppgave. Din innholdsoppgave kan du bruke som en kapstok for resten av ditt emne. Slik kan du se hvor du onsker a bruke alt og hva en logisk rekkefolge er.

Inledning av et skrift.

I den inledningen blir kort relevans og oppl ring av avstudeeronderwerp gitt. De relevansen og opledningen gir grunnen til at det er a fokusere pa a bestende pa det avstuderende temaet. Vervolgens blir de problemstilling, sporstelling og mal beskrevet. De problemstillingen er ALTIJD en stelling, ingen foresporsel. Du kan ogsa velge a formulere en hovedvurdering i stedet for en problemstilling. Etterfolger du pa grunnlag av denne hovedvurdering en teoretisk sporreskjema, empirisk sporsmalstaking og en analytisk sporsmalsformulering. Din malsetting innen anvendt forskning er som regel a gjore anbefalinger til oppdragsgiver. Innenfor grunnleggende undersokelser er malet om en bestemt mekanisme. Videre gir du i innledningen til hvor de andre kapitlene gar over.

Metoder / metode for et skrift.

I det folgende beskrives fremgangsmaten og fremgangsmaten for de anvendte materialer fra undersokelsen. Her kan man komme seg pa den planen for tiltak som tidligere ble satt opp ved starten av undersokelsen. Beskriv klart med hvilke sokevurderinger og i hvilke sokemaskiner og biblioteker litteratur er onsket, nar en litteraturstudie blir skrevet. Beskriv hvilke malemetoder som er benyttet og hvilke statistiske analyser som er nodvendige, nar en eksperimentell studie er beskrevet. Beskriv ogsa hvorfor du velger bestemte metoder. Er bestemte metoder bedre, folsomme for a fa palitelige resultater, etc & # 8230; Innen de metodene beskriver du dermed gyldigheten og paliteligheten til bestemte test. Innenfor hoveddelen av metodene er det viktig at din forskning reproduseres. Reproducerbar og en hoy reproduksjonsevne betyr at en annen forsker med dine brukte metoder ma fa sammenlignbare resultater. Nar du har sporsmalstegn fra enquetes har brukt, ma du oppgi disse i vedleggene. Du henviser imidlertid til dette i hovedteksten til disse sporreskjemaene og oversikter.

Resultater av en oppgave.

I kapitlet resultatene beskrives resultatene fra undersokelsen. Beskriv bare de viktigste og bemerkelsesverdigste resultatene. Beskriv forst og fremst de prim re resultatene og deretter de sekund re resultatene. Andre resultater kan bli beskrevet i vedleggene. Forbinder ingen konklusjon til resultatene. Disse blir beskrevet i kapitlet «Konklusjon». Nar du bruker figurer og tabeller i dine resultater, henviser du her tydelig til i tekst og gir figurer og tabeller en klar tittel.

Konklusjon og diskusjon av et emne.

I resultatene blir resultatene tolket og berettiget. Konklusjonen er imidlertid ogsa basert pa den tilgjengelige litteraturen om det aktuelle emnet. Zorg in de conclusie voor een overtuigend argument.

I de diskusjonene blir det beskrevet hvilke mangler som er til stede i undersokelsen og hvordan de skal loses i fremtiden. Ogsa blir det i kapitlet diskusjon forslag til videre forskning gjort. Ogsa du kan diskutere undersokelser som har kommet til en annen konklusjon, men hvor mulig mindre gode metoder er brukt. Tenslotte kan du beskrives i relevans for praksis.

Verklarende ordliste av en transkripsjon.

I de forklarende ordlisten blir vanskelige ord og begreper uttalt.

Litteraturliste av et skript.

I litteraturlisten blir alle kilder oppfort. Den brukte litteraturen kan pa APA- eller de Vancouvermethode noteres. De kilder kan i alfabetisk rekkefolge av etterfolgelsesnavn noteres.

De vedleggene blir alltid forsynt med en Roma-tall og en tydelig tittel. In the various chapters must be clearly referred to the attachments.

Forsok a skrive sa godt som mulig i oppgaven. Unnga «du», «deg», «jeg», «han», «siden», «oss» etc. Verwijs i je tekst duidelijk naar grafieken, tabellen, de verklarende woordenlijst en bijlagen. Videre onsker jeg deg veldig stor suksess. Hoppelig har du noe pa denne artikkelen.

P Verschuren, Doorewaard H (2010) Det design av en undersokelse. Boom / Lemma uitgevers.


Hello! Do you want to play in the most honest casino? We gathered it for you. Push here now!