Pennsylvania Gambling Laws.

Pennsylvania konsoliderte vedtekter.

av Chuck Humphrey.

Gjeldende gjennom 1. desember 2016.

Pennsylvania Consolidated Statutes (fra 18 Pa C.S.A.)

§ 903 Kriminell sammensvergelse.

(a) Definisjon av konspirasjon. – En person er skyldig i konspirasjon med en annen person eller personer for a bega en forbrytelse dersom han, med det formal a fremme eller lette sin oppdrag,

(1) er enig med slik annen person eller personer at de eller en eller flere av dem skal engasjere seg i oppforsel som utgjor en slik forbrytelse eller et forsok eller begj ring om a bega en slik forbrytelse eller.

(2) samtykker i a bista slik annen person eller personer i planlegging eller provisjon av slik forbrytelse eller et forsok eller oppfordring til a bega en slik forbrytelse.

b) Omfanget av sammenslutningsforholdet. – Hvis en konspirasjonsmedlem, som definert i underpunkt a) i denne seksjonen, vet at en person som han samspiller seg for a bega en forbrytelse, har konspirert med en annen person eller personer til a forplikte seg samme forbrytelse, er han skyldig i a konspirere med slik annen person eller personer, for a bega en slik kriminalitet om han eller hun kjenner deres identitet eller ikke.

(c) Konspirasjon med flere kriminelle mal. – Hvis en person konspirerer for a bega et antall forbrytelser, er han skyldig i bare en konspirasjon sa lenge slike flere forbrytelser er gjenstand for samme avtale eller kontinuerlig sammenslutningsforhold.

(d) Forening og sted i konspirasjonsforfolgelser .–

(1) Med forbehold for bestemmelsene i paragraf 2 i dette ledd, kan to eller flere personer som er anklaget for kriminell sammensvergelse, bli patalt i fellesskap dersom:

(i) de er forpliktet til a konspirere med hverandre eller.

(ii) konspirasjonene som pastas, om de har de samme eller forskjellige partier, er sa relaterte at de utgjor forskjellige aspekter av en ordning med organisert kriminell adferd.

(2) I en felles rettsforfolgelse etter punkt 1 i dette underpunktet:

(i) Ingen saksokt skal bli palagt konspirasjon i et annet fylke enn en der han inngikk en slik sammensvergelse eller hvor en apen handling etter slik sammensvergelse ble gjort av ham eller av en person som han samspillte med;

(ii) verken ansvar for noen tiltalte eller tillatelse mot ham av bevis pa handlinger eller erkl ringer fra en annen skal utvides med en slik knytte og.

(iii) retten skal avlegge eller avgjore s rskilt dom for enhver tiltalende som onsker det, hvis det finner det nodvendig eller hensiktsmessig a fremme en rettferdig bestemmelse av sin skyld eller uskyld, og skal treffe andre egnede tiltak for a beskytte rettferdighet i rettssaken.

(e) Overtakelse. Ingen person kan bli domt for konspirasjon for a bega en forbrytelse, med mindre en apen handling etter slike sammensvergelser pastas og har blitt utfort av ham eller av en person som han samspillte med.

(f) Forsigelse. – Det er et forsvar at skuespilleren etter samspill for a bega en forbrytelse, forstyrret konspirasjonens suksess, under omstendigheter som utgjor en fullstendig og frivillig avvisning av hans kriminelle hensikt.

(g) Konspirasjonsvarighet .- For formal med 42 Pa.C.S. § 5552 (d) (knyttet til lovbrudd):

(1) konspirasjon er et vedvarende oppforsel som utloper nar forbrytelsen eller forbrytelsene som er dens gjenstand er begatt, eller at avtalen de blir begatt, blir forlatt av saksokt og av dem som han samspillte med

(2) en slik forlatelse antas dersom hverken saksokte eller noen som han samspillet gjor noen apen handling etter konspirasjonen i lopet av den gjeldende begrensningsperioden; og.

(3) Hvis en person forlater avtalen, blir konspirasjonen bare avsluttet hvis han radgiver dem med hvem han samspillte om sin forlatelse, eller han informerer de rettshandhevende myndighetene om konspirasjonens eksistens og hans deltakelse i det.

§ 5512. Lotterier mv.

(a) Aktivitetsstatus. – Alle ulovlige lotterier eller tallspill blir herved opplyst som vanlige ulykker. Hver overforing av eiendom som skal v re i strid med ulovlig lotteri eller tallspill, erkl res herved ugyldig og ugyldig.

(b) Forstaelse definert .– En person er skyldig i en misdemeanor i forste grad hvis han:

(1) setter opp eller opprettholder et hvilket som helst lotteri eller tallspill;

(2) produserer eller skriver ut, eller selger, utsettes for salg eller har i sin besittelse med hensikt a selge ulovlig lotteri eller tallbillett eller deling, eller enhver skriftlig, token eller annen enhet som pastar eller har til hensikt a gi rett til innehaveren eller paleggeren, eller enhver annen person, til enhver premie som skal tegnes eller innhentes i noen lotteri eller tallspill; eller.

(3) publiserer noen reklame for noen lotteri eller tallspill.

(c) Kjoperens status. – Kjoperen av slik billett eller en enhet skal ikke v re ansvarlig for straff eller straff som folge av denne forbrytelsen, og skal i alle henseender v re et kompetent vitne for a bevise lovbrudd.

(d) Definisjon. – Som anvendt i denne seksjonen, betegner uttrykket » ulovlig » betyr ikke spesifikt godkjent av loven.

§ 5513. Gambling enheter, gambling, etc .:

(a) Forbrytelse definert. & # 8212; En person er skyldig i en misdemeanor i forste grad hvis han:

(1) forsettlig eller bevisst lager, utarbeider, oppretter, opprettholder, selger, laner ut, leier, gir bort, eller tilbud til salg, utlan, leieavtale eller gave, noen stempelbrett, tegningskort, spilleautomat eller hvilken som helst enhet som skal brukes for gambling formal, bortsett fra spillekort;

(2) tillater personer a samle inn og samle seg for ulovlig gambling pa ethvert sted under hans kontroll

(3) soker eller inviterer noen til a besoke et ulovlig gamblingsted for gambling; eller.

(4) v re eier, leietaker, leietaker eller occupant av noen lokaler som bevidst tillater eller lider det samme, eller deler av det, som skal brukes til ulovlig gambling.

(a.1) Elektronisk videomonitor. & # 8212; En person begar en misligholdelse i forste grad hvis han eier, driver, opprettholder, legger i drift eller har en okonomisk interesse i en elektronisk videomonitor eller virksomhet som eier, driver, opprettholder eller legger i drift eller har okonomisk interesse i en elektronisk video skjerm:

(1) som tilbys eller gjores tilgjengelig for personer som skal spille eller delta i et simulert gamblingprogram for direkte eller indirekte vurdering, herunder vurdering knyttet til et relatert produkt, tjeneste eller aktivitet; og.

(2) for hvilken personen som spiller det simulerte gamblingprogrammet kan bli kvalifisert for en kontant eller kontantekvivalent premie, uansett hvorvidt kvalifikasjonen for eller verdien av kontant eller kontantekvivalent premie bestemmes av eller har noe forhold til utfallet av eller spill av det simulerte gamblingprogrammet.

(b) Konfiskering av gambling enheter. & # 8212; Enhver gambling-enhet som besitter eller brukes i strid med bestemmelsene i underpunkt a) i denne seksjonen, skal beslaglegges og fortabes til Commonwealth. Alle bestemmelser i lov om beslagleggelse, sammendrag og rettslig fortabelse og fordommelse av berusende brennevin skal gjelde for anfall og fortabelser i henhold til bestemmelsene i denne seksjonen.

(c) Antikke spilleautomater.

(1) En spilleautomat skal opprettes som en antikk spilleautomat dersom saksokte viser ved overveielse av beviset at den ble produsert minst 25 ar for innev rende ar og at den ikke ble brukt eller forsokt a bli brukt til ulovlig formal. Uten hensyn til underpunkt b) skal ingen antispill som er beslaglagt fra noen tiltalte, odelegges eller pa annen mate endres til saksoke far anledning til a fastsla at spilleautomaten er en antik slotmaskin. Etter en endelig domstol som fastslar at spilleautomaten er en antikk spilleautomat, skal spilleautomaten returneres i henhold til lovbestemmelsene om tilbakelevering av eiendom; Ellers skal spilleautomaten bli odelagt.

(2) Formalet med dette underavsnittet er a beskytte innsamling og restaurering av antikke spilleautomater som ikke er benyttet for gamblingformal.

(d) Skipsbyggingsvirksomhet. & # 8212; Uten hensyn til andre bestemmelser i denne paragraf, kan en person konstruere, levere, konvertere eller reparere et fartoy som er utstyrt med gambling enheter dersom alle folgende betingelser er oppfylt:

(1) Arbeidet som utfores pa skipet, er bestilt av en kunde som bruker eller besitter skipet utenfor denne Commonwealth pa en lokalitet der bruken eller besittelsen av gamblinginnretningene pa skipet er lovlig.

(2) Arbeidet som utfores pa fartoyet som er utstyrt med gamblinginnretninger, utfores pa en skipsbygging eller reparasjonsgard lokalisert innenfor et havneanlegg under jurisdiksjonen til enhver havnemyndighet organisert under loven av 6. desember 1972 (PL1392, nr. 298), kjent som Tredje klasse By Port Authority Act.

(3) Personen gir Advokatkontoret, for importen av gambling enheter inn i denne Commonwealth, poster som star for gambling enheter, inkludert identifikasjonsnummeret som er festet til hver gambling enhet av produsenten, og som identifiserer stedet hvor gambling enhetene vil bli lagret for installasjonen av gambling enheter pa fartoyet.

(4) Personen lagrer gamblinginnretningene pa et sikret sted og tillater enhver person som er autorisert til a handheve gamblingloven for a inspisere stedet der gamblinginnretningene er lagret og oppforinger knyttet til lagringen av gamblinginnretningene.

(5) Hvis personen fjerner brukte gamblinginnretninger fra et fartoy, skal personen gi Office of Attorney General of Pennsylvania en oversikt over de brukte gamblinginnretningene for de fjernes fra fartoyet. Oppgaven skal inneholde identifikasjonsnummeret som er festet til hver gambling-enhet av produsenten.

(6) Personen fremlegger dokumentasjon til Advokatfirmaet i Pennsylvania senest 30 dager etter leveringsdatoen at fartoyet er utstyrt med gamblinginnretninger, har blitt levert til kunden som bestilte arbeidet som ble utfort pa fartoyet.

(7) Personen selger ikke en gambling-enhet til noen annen person unntatt til en kunde som skal bruke eller eie gambling-enheten utenfor denne Commonwealth pa en lokalitet der bruken eller besittelsen av gambling-enheten er lovlig. Hvis en person selger en gambling-enhet til en slik kunde, skal personen sende dokumentasjon til Office of Attorney General i Pennsylvania senest 30 dager etter leveringsdatoen at gambling-enheten er levert til kunden.

(e) Straff. & # 8212; Enhver person som ikke fremlegger oppforinger som angitt i underpunkt d) forplikter et sammendrag.

(e.1) Konstruksjon. & # 8212; Ingenting i denne delen skal tolkes for a forby enhver aktivitet som lovlig utfores under et av folgende:

(1) Handlingen av 26. august 1971 (s. 351, nr. 91), kjent som statens lotterilov.

(2) Handlingen av 10. juli 1981 (s. 214, nr. 67), kjent som bingo loven.

(3) Handlingen den 19. desember 1988 (P.L. 1262, nr. 156), kjent som den lokale muligheten for sma spill av sjanseloven.

(4) 4 Pa.C.S. (relatert til fornoyelser).

(f) Definisjoner. & # 8212; Folgende ord og uttrykk nar de brukes i denne delen, skal ha betydningen gitt til dem i dette underpunktet, med mindre sammenhengen klart angir noe annet:

«Betraktning knyttet til et relatert produkt, tjeneste eller aktivitet.» & # 8212; Penger eller annen verdi samlet for et produkt, en tjeneste eller en aktivitet som tilbys i direkte eller indirekte forhold til a spille eller delta i det simulerte gamblingprogrammet. Begrepet inkluderer vederlag betalt for datatid, internettid, telefonkort og en konkurranseinngang.

«Elektronisk video skjerm.» & # 8212; En elektronisk enhet som kan vise bevegelige eller stillbilder.

«Simulert gambling program.» & # 8212; En hvilken som helst metode som skal brukes av en person som interagerer med en elektronisk videomonitor i et forretningssted som direkte eller indirekte utforer forhandsbestemmelsen av konkurranser kontant eller kontantekvivalente premier eller pa annen mate kobler konkurransen til spilleren eller deltaker med kontanter eller kontantekvivalent premie.

§ 5514. Bilsalg og bookmaking.

En person er skyldig i en misdemeanor i forste grad hvis han:

(1) engasjerer seg i salg av basseng eller bokhandel;

(2) opptar noe sted med det formal a motta, registrere eller registrere innsatser eller innsatser, eller salgsbassenger;

(3) mottar, registrerer, registrerer, videresender eller utgir eller utgir seg for a videresende til enhver annen innsats eller satsing pa resultatet av enhver politisk utnevnelse, avtale eller valg eller ved enhver form for konkurranse

(4) blir forvalter eller depositar, for gevinst eller menighet, av eiendommer som er staket, satte eller pantsatt, eller stakkes, satset eller lovet pa noe slikt resultat; eller.

(5) v re eier, leietaker eller okkupant av lokaler som bevidst tillater eller lider det samme, som skal brukes eller okkupert for slikt formal.

Copyright © 2003-2017 Chuck Humphrey, gambling-law-us.com. Alle rettigheter reservert over hele verden.

Ma ikke kopieres, lagres eller distribueres uten skriftlig tillatelse.


Hello! Do you want to play in the most honest casino? We gathered it for you. Push here now!